Official Nodeka Board

Official Nodeka Board (http://www.nodeka411.net/forum/index.php)
-   Scripting (http://www.nodeka411.net/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Free White Lion Scripts (http://www.nodeka411.net/forum/showthread.php?t=78)

putomar 08-01-2008 12:06 PM

Free White Lion Scripts
 
#alias {entobegin}{nenwwss3wnwnw;sswwsww3seesse3s5e3neese nenenenesseenn3enenenenneenn}
#alias {dw1} {s;#va move dw2}
#alias {dw2} {w;#va move dw3}
#alias {dw3} {e;#va move dw4}
#alias {dw4} {s;#va move dw5}
#alias {dw5} {s;#va move dw6}
#alias {dw6} {s;#va move dw7}
#alias {dw7} {s;#va move dw8}
#alias {dw8} {w;#va move dw9}
#alias {dw9} {e;#va move dw10}
#alias {dw10} {n;#va move dw11}
#alias {dw11} {n;#va move dw12}
#alias {dw12} {n;#va move dw13}
#alias {dw13} {w;#va move dw14}
#alias {dw14} {s;#va move dw15}
#alias {dw15} {n;#va move dw16}
#alias {dw16} {w;#va move dw17}
#alias {dw17} {n;#va move dw18}
#alias {dw18} {w;#va move dw19}
#alias {dw19} {s;#va move dw20}
#alias {dw20} {s;#va move dw21}
#alias {dw21} {e;#va move dw22}
#alias {dw22} {s;#va move dw23}
#alias {dw23} {e;#va move dw24}
#alias {dw24} {w;#va move dw25}
#alias {dw25} {w;#va move dw26}
#alias {dw26} {s;#va move dw27}
#alias {dw27} {e;#va move dw28}
#alias {dw28} {s;#va move dw29}
#alias {dw29} {e;#va move dw30}
#alias {dw30} {e;#va move dw31}
#alias {dw31} {w;#va move dw32}
#alias {dw32} {s;#va move dw33}
#alias {dw33} {s;#va move dw34}
#alias {dw34} {e;#va move dw35}
#alias {dw35} {n;#va move dw36}
#alias {dw36} {s;#va move dw37}
#alias {dw37} {w;#va move dw38}
#alias {dw38} {w;#va move dw39}
#alias {dw39} {n;#va move dw40}
#alias {dw40} {w;#va move dw41}
#alias {dw41} {s;#va move dw42}
#alias {dw42} {w;#va move dw43}
#alias {dw43} {w;#va move dw44}
#alias {dw44} {s;#va move dw45}
#alias {dw45} {e;#va move dw46}
#alias {dw46} {s;#va move dw47}
#alias {dw47} {e;#va move dw48}
#alias {dw48} {w;#va move dw49}
#alias {dw49} {s;#va move dw50}
#alias {dw50} {s;#va move dw51}
#alias {dw51} {n;#va move dw52}
#alias {dw52} {e;#va move dw53}
#alias {dw53} {s;#va move dw54}
#alias {dw54} {s;#va move dw55}
#alias {dw55} {s;#va move dw56}
#alias {dw56} {e;#va move dw57}
#alias {dw57} {e;#va move dw58}
#alias {dw58} {n;#va move dw59}
#alias {dw59} {w;#va move dw60}
#alias {dw60} {n;#va move dw61}
#alias {dw61} {n;#va move dw62}
#alias {dw62} {n;#va move dw63}
#alias {dw63} {n;#va move dw64}
#alias {dw64} {s;#va move dw65}
#alias {dw65} {s;#va move dw66}
#alias {dw66} {e;#va move dw67}
#alias {dw67} {n;#va move dw68}
#alias {dw68} {e;#va move dw69}
#alias {dw69} {s;#va move dw70}
#alias {dw70} {n;#va move dw71}
#alias {dw71} {n;#va move dw72}
#alias {dw72} {w;#va move dw73}
#alias {dw73} {e;#va move dw74}
#alias {dw74} {s;#va move dw75}
#alias {dw75} {w;#va move dw76}
#alias {dw76} {s;#va move dw77}
#alias {dw77} {s;#va move dw78}
#alias {dw78} {e;#va move dw79}
#alias {dw79} {s;#va move dw80}
#alias {dw80} {s;#va move dw81}
#alias {dw81} {s;#va move dw82}
#alias {dw82} {w;#va move dw83}
#alias {dw83} {w;#va move dw84}
#alias {dw84} {e;#va move dw85}
#alias {dw85} {e;#va move dw86}
#alias {dw86} {s;#va move dw87}
#alias {dw87} {s;#va move dw88}
#alias {dw88} {w;#va move dw89}
#alias {dw89} {n;#va move dw90}
#alias {dw90} {s;#va move dw91}
#alias {dw91} {e;#va move dw92}
#alias {dw92} {s;#va move dw93}
#alias {dw93} {s;#va move dw94}
#alias {dw94} {w;#va move dw95}
#alias {dw95} {n;#va move dw96}
#alias {dw96} {s;#va move dw97}
#alias {dw97} {w;#va move dw98}
#alias {dw98} {n;#va move dw99}
#alias {dw99} {n;#va move dw100}
#alias {dw100} {s;#va move dw101}
#alias {dw101} {w;#va move dw102}
#alias {dw102} {n;#va move dw103}
#alias {dw103} {w;#va move dw104}
#alias {dw104} {s;#va move dw105}
#alias {dw105} {n;#va move dw106}
#alias {dw106} {w;#va move dw107}
#alias {dw107} {w;#va move dw108}
#alias {dw108} {w;#va move dw109}
#alias {dw109} {n;#va move dw110}
#alias {dw110} {s;#va move dw111}
#alias {dw111} {w;#va move dw112}
#alias {dw112} {w;#va move dw113}
#alias {dw113} {s;#va move dw114}
#alias {dw114} {n;#va move dw115}
#alias {dw115} {w;#va move dw116}
#alias {dw116} {w;#va move dw117}
#alias {dw117} {w;#va move dw118}
#alias {dw118} {w;#va move dw119}
#alias {dw119} {w;#va move dw120}
#alias {dw120} {e;#va move dw121}
#alias {dw121} {s;#va move dw122}
#alias {dw122} {w;#va move dw123}
#alias {dw123} {w;#va move dw124}
#alias {dw124} {e;#va move dw125}
#alias {dw125} {e;#va move dw126}
#alias {dw126} {n;#va move dw127}
#alias {dw127} {e;#va move dw128}
#alias {dw128} {n;#va move dw129}
#alias {dw129} {n;#va move dw130}
#alias {dw130} {w;#va move dw131}
#alias {dw131} {e;#va move dw132}
#alias {dw132} {n;#va move dw133}
#alias {dw133} {n;#va move dw134}
#alias {dw134} {n;#va move dw135}
#alias {dw135} {n;#va move dw136}
#alias {dw136} {e;#va move dw137}
#alias {dw137} {s;#va move dw138}
#alias {dw138} {s;#va move dw139}
#alias {dw139} {e;#va move dw140}
#alias {dw140} {n;#va move dw141}
#alias {dw141} {s;#va move dw142}
#alias {dw142} {s;#va move dw143}
#alias {dw143} {s;#va move dw144}
#alias {dw144} {w;#va move dw145}
#alias {dw145} {n;#va move dw146}
#alias {dw146} {s;#va move dw147}
#alias {dw147} {e;#va move dw148}
#alias {dw148} {s;#va move dw149}
#alias {dw149} {w;#va move dw150}
#alias {dw150} {e;#va move dw151}
#alias {dw151} {n;#va move dw152}
#alias {dw152} {e;#va move dw153}
#alias {dw153} {n;#va move dw154}
#alias {dw154} {s;#va move dw155}
#alias {dw155} {s;#va move dw156}
#alias {dw156} {e;#va move dw157}
#alias {dw157} {n;#va move dw158}
#alias {dw158} {e;#va move dw159}
#alias {dw159} {e;#va move dw160}
#alias {dw160} {s;#va move dw161}
#alias {dw161} {n;#va move dw162}
#alias {dw162} {w;#va move dw163}
#alias {dw163} {n;#va move dw164}
#alias {dw164} {e;#va move dw165}
#alias {dw165} {n;#va move dw166}
#alias {dw166} {s;#va move dw167}
#alias {dw167} {e;#va move dw168}
#alias {dw168} {s;#va move dw169}
#alias {dw169} {s;#va move dw170}
#alias {dw170} {n;#va move dw171}
#alias {dw171} {e;#va move dw172}
#alias {dw172} {e;#va move dw173}
#alias {dw173} {s;#va move dw174}
#alias {dw174} {e;#va move dw175}
#alias {dw175} {w;#va move dw176}
#alias {dw176} {w;#va move dw177}
#alias {dw177} {n;#va move dw178}
#alias {dw178} {n;#va move dw179}
#alias {dw179} {n;#va move dw180}
#alias {dw180} {s;#va move dw181}
#alias {dw181} {s;#va move dw182}
#alias {dw182} {w;#va move dw183}
#alias {dw183} {n;#va move dw184}
#alias {dw184} {n;#va move dw185}
#alias {dw185} {n;#va move dw186}
#alias {dw186} {n;#va move dw187}
#alias {dw187} {w;#va move dw188}
#alias {dw188} {e;#va move dw189}
#alias {dw189} {n;#va move dw190}
#alias {dw190} {e;#va move dw191}
#alias {dw191} {n;#va move dw192}
#alias {dw192} {w;#va move dw193}
#alias {dw193} {n;#va move dw194}
#alias {dw194} {w;#va move dw195}
#alias {dw195} {s;#va move dw196}
#alias {dw196} {s;#va move dw197}
#alias {dw197} {w;#va move dw198}
#alias {dw198} {s;#va move dw199}
#alias {dw199} {n;#va move dw200}
#alias {dw200} {e;#va move dw201}
#alias {dw201} {n;#va move dw202}
#alias {dw202} {w;#va move dw203}
#alias {dw203} {n;#va move dw204}
#alias {dw204} {w;#va move dw205}
#alias {dw205} {s;#va move dw206}
#alias {dw206} {w;#va move dw207}
#alias {dw207} {w;#va move dw208}
#alias {dw208} {s;#va move dw209}
#alias {dw209} {s;#va move dw210}
#alias {dw210} {n;#va move dw211}
#alias {dw211} {e;#va move dw212}
#alias {dw212} {e;#va move dw213}
#alias {dw213} {s;#va move dw214}
#alias {dw214} {n;#va move dw215}
#alias {dw215} {w;#va move dw216}
#alias {dw216} {s;#va move dw217}
#alias {dw217} {s;#va move dw218}
#alias {dw218} {s;#va move dw219}
#alias {dw219} {n;#va move dw220}
#alias {dw220} {e;#va move dw221}
#alias {dw221} {s;#va move dw222}
#alias {dw222} {e;#va move dw223}
#alias {dw223} {n;#va move dw224}
#alias {dw224} {e;#va move dw225}
#alias {dw225} {w;#va move dw226}
#alias {dw226} {s;#va move dw227}
#alias {dw227} {w;#va move dw228}
#alias {dw228} {s;#va move dw229}
#alias {dw229} {w;#va move dw230}
#alias {dw230} {w;#va move dw231}
#alias {dw231} {n;#va move dw232}
#alias {dw232} {n;#va move dw233}
#alias {dw233} {w;#va move dw234}
#alias {dw234} {n;#va move dw235}
#alias {dw235} {e;#va move dw236}
#alias {dw236} {n;#va move dw237}
#alias {dw237} {n;#va move dw238}
#alias {dw238} {n;#va move dw239}
#alias {dw239} {n;#va move dw240}
#alias {dw240} {w;#va move dw241}
#alias {dw241} {w;#va move dw242}
#alias {dw242} {n;#va move dw243}
#alias {dw243} {e;#va move dw244}
#alias {dw244} {w;#va move dw245}
#alias {dw245} {w;#va move dw246}
#alias {dw246} {s;#va move dw247}
#alias {dw247} {n;#va move dw248}
#alias {dw248} {w;#va move dw249}
#alias {dw249} {s;#va move dw250}
#alias {dw250} {n;#va move dw251}
#alias {dw251} {w;#va move dw252}
#alias {dw252} {e;#va move dw253}
#alias {dw253} {n;#va move dw254}
#alias {dw254} {w;#va move dw255}
#alias {dw255} {e;#va move dw256}
#alias {dw256} {n;#va move dw257}
#alias {dw257} {e;#va move dw258}
#alias {dw258} {w;#va move dw259}
#alias {dw259} {s;#va move dw260}

putomar 08-01-2008 12:08 PM

Continue WLC
 
#alias {dw260} {s;#va move dw261}
#alias {dw261} {e;#va move dw262}
#alias {dw262} {e;#va move dw263}
#alias {dw263} {n;#va move dw264}
#alias {dw264} {w;#va move dw265}
#alias {dw265} {e;#va move dw266}
#alias {dw266} {n;#va move dw267}
#alias {dw267} {n;#va move dw268}
#alias {dw268} {w;#va move dw269}
#alias {dw269} {n;#va move dw270}
#alias {dw270} {n;#va move dw271}
#alias {dw271} {s;#va move dw272}
#alias {dw272} {e;#va move dw273}
#alias {dw273} {w;#va move dw274}
#alias {dw274} {s;#va move dw275}
#alias {dw275} {e;#va move dw276}
#alias {dw276} {s;#va move dw277}
#alias {dw277} {s;#va move dw278}
#alias {dw278} {s;#va move dw279}
#alias {dw279} {s;#va move dw280}
#alias {dw280} {e;#va move dw281}
#alias {dw281} {e;#va move dw282}
#alias {dw282} {s;#va move dw283}
#alias {dw283} {s;#va move dw284}
#alias {dw284} {e;#va move dw285}
#alias {dw285} {n;#va move dw286}
#alias {dw286} {e;#va move dw287}
#alias {dw287} {n;#va move dw288}
#alias {dw288} {w;#va move dw289}
#alias {dw289} {n;#va move dw290}
#alias {dw290} {w;#va move dw291}
#alias {dw291} {n;#va move dw292}
#alias {dw292} {s;#va move dw293}
#alias {dw293} {e;#va move dw294}
#alias {dw294} {n;#va move dw295}
#alias {dw295} {s;#va move dw296}
#alias {dw296} {e;#va move dw297}
#alias {dw297} {e;#va move dw298}
#alias {dw298} {s;#va move dw299}
#alias {dw299} {e;#va move dw300}
#alias {dw300} {e;#va move dw301}
#alias {dw301} {n;#va move dw302}
#alias {dw302} {e;#va move dw303}
#alias {dw303} {e;#va move dw304}
#alias {dw304} {e;#va move dw305}
#alias {dw305} {s;#va move dw306}
#alias {dw306} {w;#va move dw307}
#alias {dw307} {w;#va move dw308}
#alias {dw308} {n;#va move dw309}
#alias {dw309} {n;#va move dw310}
#alias {dw310} {w;#va move dw311}
#alias {dw311} {w;#va move dw312}
#alias {dw312} {s;#va move dw313}
#alias {dw313} {s;#va move dw314}
#alias {dw314} {w;#va move dw315}
#alias {dw315} {n;#va move dw316}
#alias {dw316} {w;#va move dw317}
#alias {dw317} {n;#va move dw318}
#alias {dw318} {e;#va move dw319}
#alias {dw319} {n;#va move dw320}
#alias {dw320} {e;#va move dw321}
#alias {dw321} {n;#va move dw322}
#alias {dw322} {e;#va move dw323}
#alias {dw323} {e;#va move dw324}
#alias {dw324} {w;#va move dw325}
#alias {dw325} {s;#va move dw326}
#alias {dw326} {e;#va move dw327}
#alias {dw327} {w;#va move dw328}
#alias {dw328} {n;#va move dw329}
#alias {dw329} {w;#va move dw330}
#alias {dw330} {s;#va move dw331}
#alias {dw331} {w;#va move dw332}
#alias {dw332} {n;#va move dw333}
#alias {dw333} {n;#va move dw334}
#alias {dw334} {w;#va move dw335}
#alias {dw335} {w;#va move dw336}
#alias {dw336} {e;#va move dw337}
#alias {dw337} {n;#va move dw338}
#alias {dw338} {w;#va move dw339}
#alias {dw339} {e;#va move dw340}
#alias {dw340} {n;#va move dw341}
#alias {dw341} {w;#va move dw342}
#alias {dw342} {w;#va move dw343}
#alias {dw343} {w;#va move dw344}
#alias {dw344} {s;#va move dw345}
#alias {dw345} {s;#va move dw346}
#alias {dw346} {n;#va move dw347}
#alias {dw347} {w;#va move dw348}
#alias {dw348} {n;#va move dw349}
#alias {dw349} {w;#va move dw350}
#alias {dw350} {e;#va move dw351}
#alias {dw351} {s;#va move dw352}
#alias {dw352} {e;#va move dw353}
#alias {dw353} {n;#va move dw354}
#alias {dw354} {e;#va move dw355}
#alias {dw355} {s;#va move dw356}
#alias {dw356} {s;#va move dw357}
#alias {dw357} {s;#va move dw358}
#alias {dw358} {w;#va move dw359}
#alias {dw359} {e;#va move dw360}
#alias {dw360} {s;#va move dw361}
#alias {dw361} {w;#va move dw362}
#alias {dw362} {s;#va move dw363}
#alias {dw363} {n;#va move dw364}
#alias {dw364} {e;#va move dw365}
#alias {dw365} {n;#va move dw366}
#alias {dw366} {e;#va move dw367}
#alias {dw367} {e;#va move dw368}
#alias {dw368} {s;#va move dw369}
#alias {dw369} {w;#va move dw370}
#alias {dw370} {e;#va move dw371}
#alias {dw371} {n;#va move dw372}
#alias {dw372} {w;#va move dw373}
#alias {dw373} {w;#va move dw374}
#alias {dw374} {n;#va move dw375}
#alias {dw375} {n;#va move dw376}
#alias {dw376} {n;#va move dw377}
#alias {dw377} {e;#va move dw378}
#alias {dw378} {e;#va move dw379}
#alias {dw379} {s;#va move dw380}
#alias {dw380} {e;#va move dw381}
#alias {dw381} {e;#va move dw382}
#alias {dw382} {s;#va move dw383}
#alias {dw383} {n;#va move dw384}
#alias {dw384} {n;#va move dw385}
#alias {dw385} {w;#va move dw386}
#alias {dw386} {e;#va move dw387}
#alias {dw387} {e;#va move dw388}
#alias {dw388} {s;#va move dw389}
#alias {dw389} {s;#va move dw390}
#alias {dw390} {n;#va move dw391}
#alias {dw391} {n;#va move dw392}
#alias {dw392} {e;#va move dw393}
#alias {dw393} {e;#va move dw394}
#alias {dw394} {e;#va move dw395}
#alias {dw395} {e;#va move dw396}
#alias {dw396} {w;#va move dw397}
#alias {dw397} {w;#va move dw398}
#alias {dw398} {w;#va move dw399}
#alias {dw399} {s;#va move dw400}
#alias {dw400} {s;#va move dw401}
#alias {dw401} {e;#va move dw402}
#alias {dw402} {n;#va move dw403}
#alias {dw403} {e;#va move dw404}
#alias {dw404} {s;#va move dw405}
#alias {dw405} {e;#va move dw406}
#alias {dw406} {e;#va move dw407}
#alias {dw407} {n;#va move dw408}
#alias {dw408} {n;#va move dw1}

putomar 08-01-2008 12:09 PM

WLC cont 2
 
#alias zelon {#action {^A group of [ %0 ] natives discuss with much fervor, the despicable traitorous natives.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target zealous;ggr}}; #action {^This zealous warrior paces, furious with the natives at the camp.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target zealous;ggr}}}{5}{script}}

#alias waron {#action {^These [ %0 ] native warriors move with the ease born through years of battle.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target warrior;ggr}}; #action {^This native peers about the hills, looking for a sign of the enemy.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target warrior;ggr}}}{5}{script}}

#alias waroff {#unaction {^These [ %0 ] native warriors move with the ease born through years of battle.}; #unaction {^This native peers about the hills, looking for a sign of the enemy.}}{5}{script}}


#alias shaon {#action {^A group of [ %0 ] shaman are quietly casting spells, attempting to thwart the invaders.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target shaman;ggr}}; #action {^This shaman is heavily painted and tattooed, he casts a spell showing the camp.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target shaman;ggr}}}{5}{script}}

#alias womon {#action {^A group of [ %0 ] native women gather roots and berries.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target woman;ggr}}; #action {^A native woman stalks through the hills, searching for food.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target woman;ggr}}}{5}{script}}

#alias foron {#action {^A roaring group of [ %0 ] foremen make the workers into a smoothly flowing machine.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target foreman;ggr}}; #action {^This foreman roars instructions at the native workers.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target foreman;ggr}}}{5}{script}}

#alias pabon {#action {^Shouting instructions, these [ %0 ] builders pour over the building plans of the new temple.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target paladin;ggr}}; #action {^This paladin points to the half built temple, giving instructions to workers.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target paladin;ggr}}}{5}{script}}

#alias guaon {#action {^These [ %0 ] guards silently patrol all over the camp of the White Lion.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target guard;ggr}}; #action {^This guard silently walks his post, patrolling the edges of the camp.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target guard;ggr}}}{5}{script}}

#alias buion {#action {^A line of [ %0 ] natives are carrying building supplies to the temple site.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target builder;ggr}}; #action {^This native is helping to build the new temple by carrying his load of stone..}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target builder;ggr}}}{5}{script}}

#alias mison {#action {^These [ %0 ] missionaries travel among the natives trying to teach their religion.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target missionary;ggr}}; #action {^This missionary is trying to spread their religion to the natives.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target missionary;ggr}}}{5}{script}}

#alias waryon {#action {^Scanning the tree line, these [ %0 ] natives are watchful for their zealous brothers.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target wary;ggr}}; #action {^Looking everywhere at once, this native quietly observes the camp.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target wary;ggr}}}{5}{script}}

#alias woron {#action {^These [ %0 ] natives listen to the foreman, with complete bewilderment.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target worker;ggr}}; #action {^This native quietly listens to the instructions of the foreman.}{#if {$mobs=0}{#var mobs 1;#var target worker;ggr}}}{5}{script}}

#read scriptcore.txt

AnollaUnaph 04-15-2011 09:10 PM

Free White Lion Scripts
 
I dont even have a clue as to what hs is talking about.


All times are GMT. The time now is 01:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.